• Utama
  • Perhutanan
  • Pembangunan
  • Persijilan Pengurusan Hutan

Pensijilan Pengurusan Hutan

Pembangunan Dan Pelaksanaan Kriteria Dan Petunjuk Pengurusan Hutan Di Semenanjung Malaysia

Standard MC&I (2001) yang dilaksanakan di lapan (8) buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu telah menerima beberapa kritikan khususnya daripada Badan-Badan Bukan Kerajaan yang berpendapat bahawa Standard ini masih perlu diperlengkapkan lagi bagi memberi pertimbangan yang lebih munasabah dan menyeluruh kepada kehendak perlindungan alam sekitar, ekologi, sosial dan kepelbagaian biologi.


Mesyuarat Pembukaan Audit MC&I
Mesyuarat Pembukaan Audit MC&I di Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Menyedari hakikat ini, Malaysian Timber Certification Council (MTCC) telah bekerjasama dengan Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 1999 untuk membangunkan satu standard baru yang berdasarkan Prinsip dan Kriteria FSC. Di bawah kerjasama itu, Bengkel Pensijilan Hutan telah diadakan pada bulan Disember 2000, membolehkan pembentukan pelbagai pihak berkepentingan National Steering Committee (NSC) yang telah diberi mandat untuk membuat keputusan mengenai terma dan syarat-syarat untuk kerjasama MTCC-FSC serta untuk menyemak semula standard pengurusan hutan yang sedia ada supaya bersesuaian dengan keperluan FSC. Di samping itu, kajian kerjasama MTCC-FSC untuk membandingkan standard pengurusan hutan yang sedia ada dengan Prinsip dan Kriteria FSC (P&C) telah dijalankan oleh dua perunding bebas dan laporan akhir telah diserahkan kepada MTCC dan FSC pada September 2001.

Semakan di Balai Pemeriksaan Hutan
Semakan di Balai Pemeriksaan Hutan untuk mengenalpasti semua produk hutan yang dikeluarkan dari kawasan yang akan dijalankan pensijilan.

Deraf awal MC&I (2002) ini telah dikaji semula dan penambahbaikan telah dibuat dengan mengambilkira perbezaan tiga wilayah di Malaysia iaitu perbezaan ekonomi, alam sekitar dan keadaan sosial. Hasil daripada perundingan dan perbincangan secara bersama telah bersetuju menerimapakai dokumen bertajuk Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification [MC&I (2002)] sebagai Standard untuk penilaian dan Pensijilan Pengurusan Hutan pada tahun 2004.

buku terkni mcni

Selaras dengan amalan antarabangsa dan proses penetapan standard untuk pembangunan standard pensijilan yang diterima pakai di bawah MTCS, di mana ianya memerlukan supaya kajian semula dijalankan sekurang-kurangnya setiap lima (5) tahun sekali untuk memastikan penambahbaikan dibuat secara berterusan. Untuk tujuan ini, Standards Review Committee (SRC) yang merupakan forum pelbagai pihak berkepentingan yang ditugaskan untuk mengkaji semula MC&I (2002) serta untuk membangunkan standard yang disemak semula telah ditubuhkan. MTCC bertindak sebagai Sekretariat kepada SRC dan memainkan peranan bagi memudahkan pembentukan SRC itu.

Pemantauan
Pemantauan terhadap operasi pengurusan hutan untuk menilai impak terhadap ekologi dan alam sekitar.

Pemantauan
Pemantauan terhadap operasi pengurusan hutan untuk menilai impak terhadap ekologi dan alam sekitar.

Pemeriksaan
Pemeriksaan di lapangan untuk menilai pelaksanaan operasi hutan mengikut garis panduan.

Sehingga awal Februari 2012, lapan (8) FMU di Semenanjung Malaysia iaitu FMU Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu yang melibatkan sejumlah 4.58 juta hektar Hutan Simpanan Kekal telah berjaya dikekalkan dengan Sijil Pengurusan Hutan mengikut Standard MC&I (2002) oleh Badan Pensijilan Bebas iaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd dan SGS (Malaysia) Sdn Bhd. Bagi tahun 2012, kesemua lapan (8) FMU ini akan diaudit mengikut Standard MC&I (Hutan Asli) bermula pada 1 Julai 2012. Standard MC&I (Hutan Asli) akan dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Jun 2013.

Hasil pengauditan Pensijilan Semula / Pemantauan oleh badan pensijilan bebas, Jabatan Perhutanan Negeri Perak telah memperolehi Sijil Pengurusan Hutan mengikut Standard MC&I (Hutan Asli) untuk tempoh 11 Julai 2019 hingga 31 Mei 2024. Pada tahun ini, Audit Pensijilan Semula / Pemantauan bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak akan dijalankan pada tarikh seperti berikut:

BilNegeriTarikh Audit Pensijilan Semula / Pemantauan
(Recertification / Surveillance Audit)
Badan Pensijilan
1 Perak 10 - 14 Jun 2013 JPSM
2 Perak 9 - 13 Disember 2013 SIRIM QAS International Sdn Bhd
3 Perak 11 - 15 Ogos 2014 JPSM
4 Perak 27 - 31 Oktober 2014 SIRIM QAS International Sdn Bhd
5 Perak 7 - 11 September 2015 JPSM
6 Perak 28 September - 2 Oktober 2015 SIRIM QAS International Sdn Bhd
7 Perak 19 - 21 Julai 2016 Audit Verifikasi oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd
8 Perak 9 - 12 Ogos 2016 JPSM
9 Perak 26 - 30 September 2016 SIRIM QAS International Sdn Bhd
10 Perak 7-11 Ogos 2017 JPSM
11 Perak 9-13 Oktober 2017 SIRIM QAS International Sdn Bhd
12 Perak 9-12 April 2018 JPSM
13 Perak 18-23 Februari 2019 SIRIM QAS International Sdn Bhd
14 Perak 6-10 Januari 2020 JPSM
15 Perak 17-21 Februari 2020 SIRIM QAS International Sdn Bhd
16 Perak 3-7 Ogos 2020 JPSM
17 Perak 22-25 September 2020 SIRIM QAS International Sdn Bhd

Sijil MC&I

mcni2016


mcni2024

Terakhir dikemaskini: 22 September 2020

Hubungi Kami